Algemene Voorwaarden Orclix

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, te weten Petrus C.M.A. Giesbers, fiscaal nummer ESY0453367M, Calle Varsovia 31, La Nucía, Spanje, handelend onder de naam Orclix.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens (communicatie)belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer derden inschakelt.
 3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 4. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, worden niet erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Voorwaarden contract

De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht.

Artikel 4. Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen.
 2. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Betalingstermijn

Middels vooruitbetaling; gedane vooruitbetalingen worden niet gerestitueerd, maar opdrachtgever behoudt onbeperkt recht op kliks tot het tegoed is opgebruikt.

Artikel 6. Facturering

Er wordt direct na ontvangst van de betaling elektronisch gefactureerd vanuit de Spaanse vestiging, daar de werkzaamheden daar plaatsvinden; de I.V.A. (Spaanse B.T.W.) is inbegrepen en vanwege de inschrijvingsvorm van Orclix is de I.V.A. c.q. de B.T.W. niet verrekenbaar; er is geen sprake van intracommunautaire prestatie (voor klanten die in Spanje gevestigd zijn, geldt wel I.V.A.-aftrek).

Artikel 7. Opschorting, staking en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de dienstverlening te beëindigen in geval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van c.q. ten aanzien van de opdrachtgever of bij het stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.
 2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8. Zorgplicht

 1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste vormgeving en voor de voldoening aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 4. De opdrachtgever verbindt zich om zo goed als mogelijk opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden zijn verbintenis(sen) na te komen.
 5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om door de opdrachtnemer geleverde diensten, Internetpagina’s en modules te kopiëren of te verveelvoudigen zonder toestemming van de opdrachtnemer. Bij wijzigingen, niet door de opdrachtnemer uitgevoerd, vervalt elk recht van de opdrachtgever op ondersteuning en garantie.
 6. Indien de opdrachtgever werkt met illegale software, ontslaat dit de opdrachtnemer van iedere verbintenis op grond van het contract en op grond van de wet.
 7. Bestemmingspagina's mogen geen pornografische, discriminerende of illegale inhoud bevatten en zoektermen mogen geen pornografische, discriminerende of scheldwoorden bevatten; omdat de zoektermen volautomatisch door opdrachtgever worden ingevoerd, heeft opdrachtnemer hier geen macht over. Indien de hiervoor genoemde termen toch worden toegepast heeft opdrachtnemer het recht om deze onmiddellijk te verwijderen na constatering en is opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele claims.

Artikel 9. Reclames, klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, doch uiterlijk 8 dagen na constatering van de zichtbare gebreken, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames betreffende facturen moeten binnen zeven dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer zonder meer in behandeling genomen, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.
 6. Details, zoals de herkomst van de kliks, zijn online te bekijken. Deze gegevens worden steeds vervangen door de meest actuele gegevens (de laatste factuur) en maximaal 30 dagen bewaard.

Artikel 10. Privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer mag de gegevens van opdrachtgever gebruiken voor marketingdoeleinden en eventueel doorgeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
  1. door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever;
  2. voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  3. het niet opvolgen door opdrachtgever van de door opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  4. het ongeoorloofd zijn van de door opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door opdrachtnemer worden verleend;
  5. door storingen in de elektronische dienstverleningen van opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Schade waarvoor opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 5. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is opdrachtnemer gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Artikel 13. Contractsduur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door opdrachtgever worden opgezegd door intrekking van de machtiging; nadat het kliktegoed is opgebruikt, vervalt dan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  2. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 14. Overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten contracten voortvloeiend, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een uitzondering hierop vormt het gebruik door opdrachtnemer voor marketingdoeleinden; door een overeenkomst aan te gaan stemt opdrachtgever stemt hiermee in.
 2. In de situatie dat de relevante activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 15. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Artikel 16. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen worden gewijzigd of aangevuld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de eventueel reeds geleverde diensten.